Conferentie 2005

Uit spider
Ga naar:navigatie, zoeken
Portal:Conferentie

Samenwerken in complexe projecten.

Donderdag 22 september 2005.
Locatie: Evenementenhal, Franklinweg, Gorinchem.


De complexiteit van de softwaresystemen die we ontwikkelen wordt alsmaar groter. Dit geldt zowel voor informatiesystemen als voor producten met embedded software. Steeds meer bedrijven zijn niet langer in staat om softwareontwikkeling volledig in eigen beheer te doen. Tal van samenwerkingsvormen doen hun intrede: van volledige uitbesteding (dichtbij of naar het Verre Oosten), via aanpassingen van bestaande subsystemen tot de inkoop van kant en klare onderdelen. Dit leidt tot een enorme toename in de complexiteit van ontwikkelprojecten en zorgt voor een reeks van nieuwe uitdagingen in management van processen en kwaliteit. De 8e SPIder Conferentie belicht de nieuwe uitdagingen en de vereiste veranderingen in organisaties.

Wilt u antwoord op de volgende vragen?

  • Effectieve samenwerking: Hoe kunnen organisaties op verschillende volwassenheidsniveaus effectief samenwerken? Wat zijn ‘key success’ factoren in samenwerkingsverbanden?
  • Managen van verbeteringen: Welke methodes zijn er om complexe verbetertrajecten te besturen? Hoe realiseer en veranker je verbeteringen in de ontwikkelketen?
  • Kwaliteitszorg: Hoe beheers je kwaliteit in complexe projecten en systemen? Hoe balanceer je proces- en productkwaliteit? Op welke manieren kun je complexiteit onder controle houden?

De 8e SPIder Conferentie zoomt in op bovenstaande aspecten en levert, vanuit zowel theorie als praktijk, oplossingen op het gebied van kwaliteitszorg en procesverbetering.

Bent u geïnteresseerd in:

  • De nieuwste modellen voor complexe productontwikkeling?
  • Praktische kwaliteitszorg in de gehele ontwikkelketen?
  • Effectieve procesverbetering van samenwerkingsverbanden?
  • Interessante contacten met vakgenoten?

Programma

09:30 Ontvangst

10:00 Opening door de dagvoorzitter (PDF) Ben Linders (voorzitter Stichting SPIder)

10:20 Keynote: Project Sourcing: nieuwe modellen voor de aanbesteding van projecten (PDF) Gerard Wijers (Morgan Chambers & TU Delft)

In veel gevallen wordt softwareontwikkeling nog altijd op vrij traditionele manieren aanbesteed. Het lijkt dan ook of de wereld slechts bestaat uit "time & material of fixed price". Er bestaan echter verschillende andere modellen voor het maken van projectafspraken die prijs en prestatie op meer intelligente wijze koppelen. Gerard Wijers geeft een kijkje in de rijke keuken van projectrecepten.

11:10 Pauze

11:30 Organisatieverschillen: proces management als tool voor samenwerking (PDF) Noud van Mullekom (Vanderlande Industries)

Eind 2003 is Vanderlande gestart met de uitvoering van één van zijn grootste en meest complexe projecten ooit: de realisatie van een bagagesysteem voor de nieuwe terminal (T5) op luchthaven Heathrow in Londen. Een speciaal samengestelde groep was daarbij verantwoordelijk voor zowel de definitie en uitrol van processen als de noodzakelijke aanpassingen van processen, procedures en tools richting klant, partners en toeleveranciers.

Noud van Mullekom presenteert de aanpak en de resultaten van de procesgroep. Hij beschrijft de processen en hun samenhang en vertelt over de vertaling ervan naar procedures, instructies en tooling. Vervolgens wordt ook de uitrol naar de verschillende partijen behandeld, inclusief specifieke problemen die zich daarbij voordeden. Ter afsluiting wordt de huidige stand van zaken gepresenteerd, evenals de lessen die zijn geleerd en de gevolgen voor de nabije toekomst van huidige en toekomstige projecten binnen Vanderlande Industries.

12:20 Lunch

13:45 Track A: Towards a Reference Model of Integration and Interoperability (PDF) Patrick Kirwan (SEI Europe)

Nieuwe systemen worden steeds vaker ontwikkeld met een heterogene combinatie van custom onderdelen en commerciële producten, waarbij mogelijk zelfs third party technologiën worden geïntegreerd. Deze systemen moeten kunnen communiceren met zowel bestaande als nog te ontwikkelen systemen. Dit proces wordt ook wel 'interoperability' genoemd. Nu de grenzen tussen systemen vervagen, verdwijnt ook het onderscheid tussen een 'systeem van systemen' en één enkel, complex, uit distributie ontstaan systeem.

Tijdens deze presentatie beschrijft Patrick Kirwan diverse gangbare modellen voor interoperability, waaronder de NATO C3 SAF, de Levels of Information Systems Interoperability (LISI) en de Levels of Conceptual Interoperability Models. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van een lopend SEI-onderzoek naar de karakteristieken van een uniform model voor interoperability. Tot deze karakteristieken behoren onder andere coupling, heterogenity, synchronity, boundedness, ownership en usage patterns. Het behoeft hierbij naar verwachting weinig toelichting dat de trend naar steeds verdergaande communicatie tussen systemen zich zal voortzetten.

13:45 Track B: Complexiteit in het klein: kwaliteitsbeheersing bij multidisciplinaire productontwikkeling (PDF) Tjeu Naus (NBG Industrial Automation)

De directe kosten voor een compleet kwaliteitssysteem kunnen vaak aanzienlijk zijn. Bovendien bestaat de kans dat zo?n systeem teveel overhead veroorzaakt. Toch moeten kleine organisaties met grote bedrijven als klant zich conformeren aan de kwaliteitsstandaard van hun opdrachtgever. In de praktijk vereist dit een dynamische en pragmatische instelling.

In samenwerkingsverbanden wordt de kwaliteitsbeheersing nog complexer. Je hebt met meerdere kwaliteitsniveaus en culturen te maken die uiteindelijk samen toch tot een goed product moeten leiden. Gedurende de looptijd van een project moet er continu bijgestuurd en verbeterd worden. Kleine organisaties kunnen daarbij snel schakelen en gebruikmaken van de interne flexibiliteit, waardoor de kansen op de markt vergroten. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden demonstreert Tjeu Naus hoe dit binnen NBG is vormgegeven.

13:45 Track C: Kwantitatief IT Portfolio Management (KITPM) (PDF) Rob Peters en Wilmar Hassoldt (Vrije Universiteit en ING)

Bij het beheren van complexe IT-portfolio's mist het management veelal kwantitatief inzicht in consequenties van beheerbeslissingen. Omdat daarbij een rationele basis voor besluitvorming ontbreekt, speelt intu?tie vaak een grote, soms onverantwoordelijke, rol bij de besluitvorming.

Deze presentatie toont hoe eenvoudige wiskundige en statistische methoden en technieken, essentiële beslissingsvariabelen kunnen kwantificeren. Dit vereenvoudigt het maken van keuzes ten aanzien van ITportfolio's. Ook de belangrijkste beslissingsvariabelen zelf worden toegelicht: kosten, tijd (ontwikkelduur), productiviteit, risico en financiering. Het accent ligt hierbij vooral op de financiële (kosten-)parameters.

Wilmar Hassoldt van Corporate IT, ING, presenteert diverse algemene thema?s op het gebied van KITPM ?n diverse relevante issues bij ING. Daarna licht Rob Peters de kwantitatieve aspecten toe. Ook leggen zij links naar governance structuren, outsourcing en shared service centers. U zult versteld staan wat analyse en extrapolatie van relatief eenvoudig te verzamelen gegevens kan betekenen voor het beheren van IT-portfolio's!

14:35 Wisselpauze

14:45 Track A: Kwaliteit van COTS producten in de lucht- en ruimtevaart (PDF) Paul van Kempen (van Kempen Engineering & Consultancy)

Bij COTS-producten hebben gebruikers relatief weinig grip en informatie over de realisatieprocessen van toeleveranciers. Dit impliceert dat binnen het vakgebied kwaliteitsmanagement veel meer aandacht wordt gevraagd voor het beoordelen van productkwaliteit. Het gebruik van COTS vereist dan ook een speciale systems engineering- en kwaliteitsmanagementmethodiek.

In deze presentatie deelt Paul van Kempen zijn ervaringen ten aanzien van het gebruik van COTSproducten in de lucht- en ruimtevaart. Aan de hand van een drietal voorbeeldprojecten zullen de voor- en nadelen van het gebruik van COTS aan de orde komen. Naast het definiëren en kwantificeren van productkwaliteit, wordt tijdens de presentatie aandacht geschonken aan specifieke proces- en organisatieaspecten. Tot slot wordt ook de impact van COTS op de totale product lifecycle belicht.

14:45 Track B: Architectuur: stuurmiddel voor de ICT vernieuwing van de Nederlandse Politie (PDF) Frank Hendriksen (ICT-Service Coöperatie Politie Justitie en Veiligheid, ISC)

ISC is een ICT-serviceorganisatie in oprichting die de ICT-dienstverlening verzorgt voor de Nederlandse Politie en aanverwante ketenpartners op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. ISC is opgericht om de zeer versplinterde ICT van de Nederlandse Politie onder één aansturing te brengen en binnen een tijdbestek van vijf jaar sterk te verbeteren. Om dit mogelijk te maken zijn onder andere procesafspraken gemaakt over de rol van de architect en het proces om van centrale architectuurbeslissingen tot daadwerkelijke uitvoering van de inrichting van systemen op lokaal niveau te komen.

Frank Hendriksen vertelt hoe ISC momenteel alleen al op het gebied van infrastructuur aan tal van structurele veranderingstrajecten werkt. Van het inrichten van zes rekencentra voor de verzorgingsgebieden en één landelijk rekencentrum tot het vernieuwen van het landelijke netwerk. Daarnaast belicht hij ook de inrichting van de landelijke ICT-omgeving voor ISC zelf op meer dan 10 locaties, van waaruit de dienstverlening moet worden beheerd.

14:45 Track C: Succesvol ontwikkelen binnen het web van de politiek, Bas van der Schaaf (Thales) (presentatie niet beschikbaar)

In 1997 sloot Thales Nederland het Anti Air Warfare (AAW) ontwikkelcontract met de Koninklijke Marine. Het contract was een van 20 contracten tussen overheden en 11 bedrijven in Duitsland, de Verenigde Staten, Canada en Nederland. Het AAW-programma besloeg het deels ontwikkelen van het Combat Management System, de integratie van de nieuwe Apar en SmartL radar, de nieuwe ESSM-missile en de aangepaste SM2-missile. Het werk is medio 2005 afgerond. Het resultaat van een complex politiek netwerk, dat veel verder ging dan techniek alleen.

Bas van der Schaaf vertelt over de contractverbanden, structuren en belangen van de betrokken industrie?n en overheden. Vanuit technisch perspectief toont hij hoe de situatie onder andere de keuze van systeemarchitectuur, de gebruikte engineeringmethoden en -tools, maar ook de integratie van strategie en omgeving beïnvloedde. Tevens belicht hij hoe contracten in deze context te managen zijn. Kortom, een politiek-technische beschouwing, waarmee ieder zijn voordeel kan doen.

15:35 Pauze

16:00 Samenwerken in Complexe Projecten

Geir Fagerhus (SEI Europe)

16:30 Offshoring: overbruggen van afstand, tijd en cultuurverschillen (PDF) Paul Tjia (GPI Consultancy)

Offshoring is het laten uitvoeren van IT-werkzaamheden in lagelonenlanden. Deze manier van werken staat momenteel sterk in de belangstelling. Logisch, want het biedt diverse voordelen, waaronder de mogelijkheid tot forse kostenbesparingen. Offshoring kent echter ook een keerzijde. Het laten uitvoeren van softwareprojecten op grote geografische afstand blijkt namelijk niet eenvoudig. Zo verloopt de communicatie vaak niet optimaal. Daarnaast kunnen ook verschillen in tijd en cultuur negatieve invloeden hebben.

Paul Tjia is medeauteur van het nieuwe boek "Offshoring Information Technology - Sourcing and Outsourcing to a Global Workforce". Hij gaat dieper in op de wijze waarop we kunnen omgaan met de vele uitdagingen in offshore samenwerking.

17:20 Keynote: Customer Satisfaction: The Golden Handshake (PDF) Shanthi Padmanabhan (Director, Philips Cons Electronics & CBICB, Bangelore)

In een wereldwijd georganiseerde werkomgeving is het van cruciaal belang om succes volgens een strak ontwerp te plannen. Het Philips Software Centre, gevestigd in Bangelore in 1995, is vandaag de dag een waardevolle partner in het medeontwikkelen van software en systemen voor de best renderende Philips-producten. In het nastreven van zijn groeidoelstellingen, heeft het Software Centre twee samenwerkingsconcepten ontwikkeld en ge?mplementeerd die zijn uitgegroeid tot belangrijke succesfactoren. Beide concepten benadrukken immers het belang en de noodzaak voor wereldwijd opererende ondernemingen om de wederzijdse verwachtingen die tot succes leiden exact te bepalen. Met culturen, talen, gebruiken en procedures die al meer dan voldoende bijdragen aan een complexe zakenomgeving, hebben deze twee concepten in de praktijk op vele manieren geholpen in het overbruggen van afstanden tussen ondernemingen.

In haar presentatie neemt Shanthi Padmanabhan u mee voor een reconstructie van deze organisatorische reis, begeleidt zij u door de verschillende implementatiefasen en vertelt zij over de verschillende leermomenten en valkuilen die onderweg op haar pad kwamen.

18:10 Afsluiting van de conferentie door de dagvoorzitter (PDF) Ben Linders (voorzitter Stichting SPIder)

18:20 Dinner buffet